Общи условия PDF Print

АЛЕФ ПРЕВОДИ ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Агенция "Алеф Преводи" ООД, като Изпълнител на услуги за превод и легализация на документи и потребителите – физически и юридически лица /Клиенти/ на такива услуги.

1. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД

1.1. Възлагането на услугите се извършва по поръчка на Клиента, с която се конкретизират документа, вида и обема на услугите, както и други съществени изисквания за тяхното изпълнение. При необходимост Изпълнителят изготвя оферта за исканите услуги.

1.2. При възлагане на поръчката, Възложителят е длъжен да предостави всички материали, необходими за изпълнението й, както и да заяви специфичните си изисквания.

1.3. Ако при възлагане извършаването на писмен превод, Възложителят не е уточнил изрично правилното изписване на имена на фирми, частни лица, определени изисквания по терминологията, съкращения и други детайли, необходими за точното и своевременно извършване на превода, Изпълнителят извършва превода съгласно Закона за транслитерацията.

1.4. След получаването на поръчката, Изпълнителят уточнява условията за изпълнението на услугите, цената и срока за извършването им и потвърждава приемането на поръчката.

1.5. Възлагането на поръчката от Клиента и приемането й от Изпълнителя може да бъде извършено на място в офиса на агенцията, по електронна поща или чрез куриер.

1.6. Изпратената и потвърдена по e-mail поръчка се счита за сключен между страните договор за извършване на съответните услуги.

1.7. При постоянен средномесечен брой на документи за превод или друга услуга от един Клиент, страните могат да сключат рамков договор за абонаментно обслужване, като отделните възлагания се конкретизират също с поръчки.

1.8. С подаването на поръчката, съответно с подписването на рамковия договор, се счита, че Клиентът е запознат и е съгласен с тези Общи условия.

1.9. Срокът за изпълнение на поръчката тече от предаване на необходимите документи на Изпълнителя.

1.10. Услугата се счита за изпълнена с предаване на съответния готов документ от Изпълнителя на Възложителя по уговорен между страните начин, посочен в поръчката и когато са изпълнени всички изисквания на Възложителя и разпоредбите на действащото законодателство.

2. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Стойността на услугите за превод и легализация се определят съгласно действащите към момента на възлагане на поръчката цени на Изпълнителя и договорени с Клиента и се формират в зависимост от езика, сложността на документа и срока за изпълнение на поръчката.

2.2. Нормалният капацитет за един преводач е 7 /седем/ преводачески страници на ден, в зависимост от това се определя и вида на поръчката. При бърза поръчка, ако е необходимо и Възложителят е съгласен, един материал се поделя между двама и повече преводачи, за да бъде изпълнен в искания срок.

2.3. Цената за писмен превод се изчислява по ценова листа, утвърдена от „Алеф Преводи“ ООД, на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервалите. Броят страници се изчислява в електронния вариант на текста с функцията Word Count от менюто Тools на Microsoft Word.

2.4. Цената за превод включва превод от преводач или заклет преводач, одобрен от Изпълнителя, фактологическа проверка на текста и цифрите на материалите, оставени за превод.

2.5. Редакцията е специализирана услуга от редактор, включваща терминологична, езикова и стилова проверка на готовия превод, която се предлага при поискване от клиента, срещу допълнително уговорено заплащане.

2.6. Услугата редакция не е включена в цената за превод на страница.

2.7. По преценка на Изпълнителя, в зависимост от материала за превод, може да се извърши както редакция, така и препрочитане от експертна гледна точка, като услугите не се заплащат допълнително.

2.8. При голям обем или повторяемост на документите за превод, цените подлежат на допълнително договаряне.

2.9. В случай, че не е възможно цената да бъде определена точно към момента на възлагане на поръчката, тя се посочва ориентировъчно и се изчислява след извършването на превода по горепосочения начин.

3. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

3.1. Ако Възложителят желае, Изпълнителят може да извърши и легализация на документи срещу допълнително заплащане съобразно тарифите на държавните органи, извършващи легализацията, към които се прибавя такса за куриер и фирмена такса за обработка на документите.

3.2. При легализация на документи от Република България за чужбина се спазват изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа .

4. РЕКЛАМАЦИИ

4.1. В 14 /четиринадесет/ - дневен срок от изпълнението на съответната услуга Клиентът има право да направи рекламация по качеството на изпълнението й. Рекламации са допустими относно конкретно посочени части на съответния документ.

4.2. Рекламации относно явни фактически грешки се приемат без възражения. В останалите случаи основателността на рекламацията се установява от независим експерт, избран по съгласие на двете страни.

4.3. В случай, че рекламацията е неоснователна, разходите за оценката на експерта са за сметка на Клиента. При основателна рекламация разходите за оценката на експерта са за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да извърши за своя сметка необходимите корекции на документа в 7 /седем/ - дневен срок от оценката на експерта.

4.4. В случай, че в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от изпълнението на съответната услуга Клиентът не направи рекламация по посочения по-горе ред, се счита, че изпълнението на услугата е прието без възражения.

5. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Услугите се изпълняват своевременно и качествено, и съгласно правилата на добросъвестната търговска практика за съответната услуга и приетите от Изпълнителя изисквания на Клиента.

5.2. Изпълнителят отговаря за организиране на изпълнението на услугите и за извършването им в необходимия срок, със съответното качество и на договорената цена.

6. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Страните се задължават да пазят търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, които са им станали известни по време на изпълнението на поръчката по тези общи условия, включително и след нейното изпълнение или прекратяване.

7. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси в договора между страните, вкл. в тези Общи условия, както и в случаите на спорове, се прилагат относимите разпоредби на действащото българско законодателство.